April 06 2015 28Comments

Acte necesare lucrarilor de topografie si cadastru

Prima inscriere teren in cartea funciara :

– cererea de solicitare informatii si conventie;

– cererea de receptie si înscriere;

– declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;

– declaratia la legea 677

– extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentatiile din extravilan);

– actele de proprietate, dupa caz, in copie legalizata; daca este teren dobandit prin sentinta, se solicita sentinta cu mentiunea definitiva si irevocabila

– certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze ca este pentru cadastru si intabulare si sa cuprinda valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinta ;

– copii xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor.

Dezlipire sau alipire :

– cererea de solicitare informatii si conventie;

– cererea de receptie si înscriere;

– declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;

– declaratia la legea 677

– documentatia cadastrala existenta in copie

– extras de carte funciara pentru informare;

– copii xerox dupa actele de identitate.

– pentru documentatia de alipire se solicita si certificat de urbanism

– pentru documentatia de dezmembrare in 3 sau mai multe parcele se solicita certificat de urbanism

 Inscrierea unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara : 

– cererea de solicitare informatii si conventie;

– cererea de receptie si înscriere;

– declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat

– declaratia la legea 677

– extras de carte funciara pentru informare;

– copie xerox dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o constructie;

– copie legalizata dupa autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor , certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul;

– certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa cuprinda valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinta;

– copie xerox dupa actele de identitate.

Ridicari topografice de mare precizie :

Obiectul ridicarilor topografice îl constituie întocmirea documentatiei si planurilor pentru o anumita suprafata de teren si presupune un ansamblu de lucrari de proiectare, masuratori, calcule si raportare.

Definirea detaliilor prin puncte caracteristice. Orice detaliu de planimetrie  sau de nivelment , natural  sau artificial poate fi definit de o serie de puncte judicios alese la schimbarea de directie a liniilor de contur sau la schimbarea de panta. Punctele caracteristice reprezinta numarul minim de puncte, conditionat de scara si de precizia ceruta, ce permite definirea si reprezentarea pe plan a unui detaliu. In urma acestei operatii figurile neregulate, cu un contur oarecare, se geometrizeaza, liniile sinuoase se transforma în linii frânte ce se reprezinta mai usor pe plan.

Prima inscriere unitate individuala (apartament) :

– cererea de solicitare informatii si conventie;

– cererea de receptie si înscriere;

– declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;

– declaratia la legea 677

– certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa cuprinda valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinta ;

– copii xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor.

– extras cartea funciara a terenulu si condominiului in care este UI

– contractul de vanzare cumparare al UI care se doreste a fi intabulat.

– proces verbal de predare primire a locuintei; daca, cumpararea s-a facut in rate, este necesar si contractul de imprumut; dovada sau adeverinta din partea societatii care a acordat imprumutul, ca imprumutantul si-a achitat toata valoarea imprumutata.

– declaratie notariala din partea proprietarului(proprietariilor), ca nu au mai solicitat intabularea, ca nu e grevat de sarcini si ca nu este scos din circuitul civil

– schita apartamentului (de la constructor/arhitect)

Relevee pentru case si apartamente :

Masurarea, desenarea si reprezentarea la scara a elementelor unei constructii, ale unui ansamblu de constructii sau ale unui detaliu constructiv.

Schita în care sunt reprezentate la scara aceste elemente.

Suprafata utila: este suma tuturor suprafetelor încaperilor, fara a lua in considerare grosimea peretilor. Cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se includ: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile, golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pâna la 1,00 m, nisele de radiatoare. În cazul locuintelor duplex, rampa nu se cuprinde în suprafata utila a locuintei.

Suprafata construita: este suma tuturor ariilor sectiunilor orizontale (planurilor) ale tuturor nivelurilor cladirii, delimitate de conturul exterior al anvelopei cladirii. Nu sunt luate in calcul suprafetele aferente treptelor exterioare, cele ale teraselor neacoperite, suprafetele curtilor interioare mai mari de 4 m2 sau ale curtilor de lumina sau de acces.

Suprafata construita desfasurata:  este suma suprafetelor utile ale încaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei. În cazul încalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie.

Nu sunt cuprinse suprafetele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct, podurilor care nu sunt utilizate ca locuinte si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

Planuri de amplasament :

Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate este schita unui imobil realizata pe baza unor masuratori topografice executate de o persoana autorizata.  Cuprinde:  schita terenului, coordonate punctelelor, suprafata imobilului, categoria de folosinta,  adresa bunului imobil, date referioare la constructii (daca este cazul) si mentiuni in ceea ce priveste terenul si/sau constructia.

Este parte a unei documentatii de cadastru si este avizat de oficiu de cadastru.

Atribuiri de numarl cadastral :

– cererea de solicitare informatii si conventie;

– cererea de receptie si înscriere;

– declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;
declaratia la legea 677;

– actele de proprietate (carte funciara);

– copii xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor.

Modificari de limita de proprietate :

– cerere de solicitare informatii si conventie;

– cererea de receptie si înscriere;

– extras de carte funciara

– documentatia cadastrala existenta

– actele de proprietate ale imobilului

– planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 – 1:5000;

– hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului. ;

Modificari de suprafata :

– cerere de solicitare informatii si conventie;

– cererea de receptie si înscriere;

– extras de carte funciara

– documentatia cadastrala existenta

– actele de proprietate ale imobilului

– planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 – 1:5000;
hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului. ;

Rectificari de carte funciara :

– cerere de rectificare carte funciara

– extras de carte funciara

– documentatia cadastrala existenta

– actele de proprietate ale imobilului

Scoatere din circuitul agricol :

Continutul documentelor pentru scoaterea temporara si definitiva a terenurilor agricole situate in intravilan din circuitul agricol . Decizia de scoaterea terenurilor din circuitul agricol se elibereaza de catre D.A.D.R pe baza unei documentatii care cuprinde :

– aviz OCPI ( cadastru )

– aviz ANIF ( imbunatatiri funciare )

– extras de carte funciara actualizat

– certificat de urbanism

– plan de incadrare in zona

– plan topografic vizat de un topograf autorizat in masuratori topografice

– memoriu tehnic al proiectantului

Continutul documentatiei pentru obtinerea deciziei D.A.D.R si a O.C.P.I de scoatere a terenurilor situate in extravilanul localitatilor din circuitul agricol :

– memoriu tehnic

– extras de carte funciara actualizat

– certificat de urbanism

– plan de incadrare in zona

– plan topografic vizat de un topograf autorizat in masuratori topografice

– memoriu tehnic al proiectantului

– ordinele de plata de achitare a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar

– suprafetele pe care este amplasat obiectivul de investitie vor fi prezentate sub forma uniui tabel pe planul de situatie, -structurat pe categorii de folosinta

– planul de situatie va evidentia limita intravilanului aprobat legal

– planul de detaliu  va cuprinde caile de acces, retelele edilitare pe terenurile din incinta propusa in cazul solicitarii unei extinderi intr-o incinta existenta pe plan este nevoie de un plan de urbanism general    (PUG ), zonal( PUZ )sau de detaliu si  hotararea consiliului local de aprobare a acestor planuri

– documentatia pentru incadrarea in clase de calitate intocmita de OSPA ( exista 5 clase de calitate )

– cerere de solicitare din partea beneficiarului de investitii dupa eliberarea Deciziei de scoaterea terenurilor agricole din circuitul agricol, un exemplar al documentatiei avizate se va pastra in mod obligatoriu la DADR.

Autorizatie de construire :

– Memoriu tehnic, care va cuprinde: metode de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, specificarea modului de materializare a limitelor

– Plan de incadrare in zona

– Masuratorile realizate in reteaua de indesire, in format digital

– Plan topografic (in format analogic si digital la scara de 1:2.000-1:100, dupa caz, care va cuprinde si reprezentarea reliefului si a limitelor cadastrale ale imobilului

– Certificat de urbanism, in copie

– Extras de carte funciara pentru informare si extrasul de plan cadastral, actualizate

– Dovada achitarii tarifelor legale

Trasari de limita de proprietate ( Tarusare ) :

– Coordonatele punctelor care urmeaza sa fie materializate in teren.

 

 

geocadex

28 comments

 1. … [Trackback]

  […] Informations on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 2. Buy Targeted Backlinks

  loxzcwjnd iugbe ccypagr jlyr mxejcjpjkiyuxqp

 3. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 9. … [Trackback]

  […] There you will find 69944 more Info to that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Here you will find 70243 more Info to that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 13. … [Trackback]

  […] There you will find 69623 more Information to that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Here you will find 63252 more Info to that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 19. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 20. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 21. … [Trackback]

  […] There you will find 86115 additional Information on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 22. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 23. … [Trackback]

  […] Here you will find 77396 more Information on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 24. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 25. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 26. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 27. … [Trackback]

  […] There you can find 86731 additional Information on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

 28. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: geocadex.ro/acte-necesare-lucrarilor-de-topografie-si-cadastru/ […]

Comments are closed.